ส.การเกษตรไทย ก้าวไกลเพื่ออนาคต

ส.การเกษตรไทย ก้าวไกลเพื่ออนาคต

ข่าวสารทั้งหมด

  • 0
  • 1
  • 0
  • 6
ข่าว
  • :
  • :

ข่าวการเกษตรล่าสุด

ส.การเกษตรไทย

01/09/2014 16:08 น. | โพสโดย admin

ส.การเกษตรไทย ส่งเสริมและรับซื้อผลผลิตแบบครบวงจร

ส.การเกษตรไทย
จัดตั้งเพื่อต้องการส่งเสริมการปลูกพืชเพื่อการส่งออกและ
จัดจำหน่ายในประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน ได้มีการส่งเสริมพืช คือ  เผือกหอม      

ส.การเกษตรไทย จัดตั้งเพื่อต้องการส่งเสริมการปลุกเผือกหอมเพื่อการส่งออกและจัดจำหน่ายในประเทศ ซึ่งในปัจจุบันนี้ เผือกหอมมีความต้องการมากขึ้น ทั้งภายในและนอกประเทศ เพื่อการแปรรูป ในรูปแบบต่างๆ เช่น แป้งเผือก ขนมเผือก ไอศกรีม เป็นต้น

        ส.การเกษตรไทย จึงมีการดำเนินนโยบายในการส่งเสริมการปลูกเผือกหอมแบบครบวงจรขึ้นมาในกลุ่มส่งเสริมของส.การเกษตรไทย โดยการส่งเสริม การปลูกเผือกหอมให้กับผู้ที่มีความสนใจในการปลูกเผือกหอมแล้วก็ ทำสัญญาในการรับซื้อผลผลิตคืน แบบ ครบวงจรโดยมีการประกันราคาขั้นต่ำ

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ

เผือก
เป็นพืชเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นที่ สําคัญอีกพืชหนึ่ง
คนไทยนิยมบริโภคเผือกเพราะมีกลิ่นหอมและรสชาติดี เป็นพืชหัว
ที่เป็นพื ชอาหารที่ สําคัญอีกชนิดหนึ่ง หัวเผือกจะมีส่วนประกอบ
เป็นพวกแป้งและแร่ธาตุต่าง ส่วนใบประกอบไปด้วยโปรตีนและแร่
ธาตุ ซึ่งใบเผือกสามารถนํ าไปใช้เป็นอาหารสัตวได้อีกด้วย และมี
เผือกบางประเภทที่ใช้ใบสํ าหรับบริโภคซึ่งหัวจะมีขนาดเล็กไม่
เหมาะต้อการบริ โภคปัจจุบันเผือกกําลังเป็นที่ต้องการของตลาด
ต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ฮองกง ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์และ
มาเลเซีย
ประเทศไทยมีการปลูกเผือกอยู่ทั่วไปทุกภาคของประเทศ
มีพื้นที่ปลูกเผือกทั้งประเทศ ประมาณ 25,000 – 30,000
ไร่ผลผลิตประมาณ 45,000 – 65,000 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย
ประมาณ 2 –2.5 ตันต่อไร่ ส่วนจังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกที่สํ าคัญ ได้  แก่ จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค พิษณุโลก นครราชสีมา สุรินทร์สระบุรี อยุธยา สิงห์บุรี ปราจีนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี

602273_441752439263431_1938157604_n 

สภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสม
เผือกเป็นพืชหัวที่มีต้นคล้ายบอนมีความต้องการนํ้ า หรือความชื้นในการเจริญเติบโตค้อนข้างสูง เผือกจึ งชอบดินอุดมสมบูรณ์และสามารถอุ้มนํ้ าไว้ได้มาก สามารถปลูกได้ ทั่วทุกภาคของประเทศไทยใน แหล่งที่มีระบบนํ้ าชลประทานดีจะสามารถปลูกเผือกได้ ตลอดปีส่วนในแหล่งที่มีนํ้ าจํ ากัดควรปลูกเผือก ในช่วงฤดูฝนเท่านั้น เผือกปลูกได้ ทั้งที่ลุ่มและดอน สภาพไรที่ราบสูงไหลเขาและปลูกได้ในดินหลาย ชนิด ยกเว้นดินลูกรัง ดินที่เหมาหะสมสํ าหรับการปลูกเผือกมากที่สุด คือ ดินร่วนปนทราย มีอินทรีย์
วัตถุ สูง หนาดินลึก ระบายนํ้าดี

ฤดูปลูก
ประเทศไทยสามารถปลู กเผือกได้ทั่ วทุกภาคและทุกฤดูกาลตลอดทั้งปีซึ่งถ้าเป็นแหล่งที่ มีนํ้ า
ชลประทานดีอยู่ แล้ว เกษตรกรจะปลูกเผือกเมื่อไรก็ได้ แต่โดยทั่วไปเกษตรกรนิยมปลูกเผือกในต้นฤดู
ฝนในเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน และฤดูแล้งช่วงหลังการทํ านาเดือนมกราคม – กุมภาพันธุ์
ฤดูฝน ปลูกมากในสภาพพื้นที่ดอน อาศัยนํ้ าฝน มีบางท้องที่ปลูกในสภาพพื้นที่ลุ่ม หรือที่นา
ฤดูแล้ง ปลูกหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว หากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วภายในเดือนธันวาคม
จะปลูกผักก่อนการปลูกเผือกในเขตชลประทานจะสามารถปลูกเผือกได้ตลอดทั้งปี

การเก็บเกี่ยว
เมื่ อเผือกมีอายุได้ 5-6 เดือน สังเกตเห็นใบเผือกจะเล็กลง ใบเผือก
ใบล่าง ๆ จะมีสีเหลือง เหลือใบยอด 2-3 ใบ จึงสามารถขุดเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

 

 

9  1472009_456481154457226_1638346448_n 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ