ส.การเกษตรไทย ก้าวไกลเพื่ออนาคต

ส.การเกษตรไทย ก้าวไกลเพื่ออนาคต

ข่าวสารทั้งหมด

  • 0
  • 1
  • 0
  • 6
ข่าว
  • :
  • :

ข่าวการเกษตรล่าสุด

ส.การเกษตรไทย

04/09/2014 23:17 น. | โพสโดย admin
Tags ที่เกี่ยวข้อง

 ส.การเกษตรไทย

ส่งเสริมการปลูกเผือกหอมและรับซื้อผลผลิตคืนแบบครบวงจร และมีราคาประกันขั้นต่ำ

เผือก
เปนพืชเศรษฐกิจระดับท องถิ่นที่ สําคัญอีกพืชหนึ่ง
คนไทยนิยมบริโภคเผือกเพราะมีกลิ่นหอมและรสชาติดี เปนพืชหัว
ที่เป นพื ชอาหารที่ สําคั ญอีกชนิดหนึ่ง หัวเผื อกจะมีสวนประกอบ
เป นพวกแปงและแรธาตุตาง สวนใบประกอบไปดวยโปรตีนและแร
ธาตุ ซึ่งใบเผือกสามารถนํ าไปใชเปนอาหารสัตวไดอีกดวย และมี
เผือกบางประเภทที่ใชใบสํ าหรับบริโภคซึ่งหัวจะมีขนาดเล็กไม
เหมาะตอการบริ โภคปจจุ บันเผื อกกําลังเปนที่ตองการของตลาด
ตางประเทศ เชน ออสเตรเลีย ฮองกง ญี่ปุน เนเธอรแลนด และ
มาเลเซียเรื่องน่าสนใจอื่น ๆ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ