ส.การเกษตรไทย ก้าวไกลเพื่ออนาคต

ส.การเกษตรไทย ก้าวไกลเพื่ออนาคต

ข่าวสารทั้งหมด

  • 0
  • 1
  • 0
  • 6
ข่าว
  • :
  • :

ข่าวการเกษตรล่าสุด

ส่งเสริมปลูกเผือกหอมพร้อมรับซื้อเผือกหอม ทุกชนิด เผือกบก เผือกน้ำ ราคาดี

10/03/2015 00:02 น. | โพสโดย admin
Tags ที่เกี่ยวข้อง

      ส่งเสริมปลูกเผือกหอม พร้อม รับซื้อ เผือกหอม ราคาดี 

11709441_1007418082622586_3517646131182364595_n 10404111_720182748087064_6877371661936420581_n

เผือกหอม    

ส.การเกษตรไทย จัดตั้งเพื่อต้องการส่งเสริมการปลุกเผือกหอมเพื่อการส่งออกและจัดจำหน่ายในประเทศ ซึ่งในปัจจุบันนี้ เผือกหอมมีความต้องการมากขึ้น ทั้งภายในและนอกประเทศ เพื่อการแปรรูป ในรูปแบบต่างๆ เช่น แป้งเผือก ขนมเผือก ไอศกรีม เป็นต้น

        ส.การเกษตรไทย จึงมีการดำเนินนโยบายในการส่งเสริมการปลูกเผือกหอมแบบครบวงจรขึ้นมาในกลุ่มส่งเสริมของส.การเกษตรไทย โดยการส่งเสริม การปลูกเผือกหอมให้กับผู้ที่มีความสนใจในการปลูกเผือกหอมแล้วก็ ทำสัญญาในการรับซื้อผลผลิตคืน แบบ ครบวงจรโดยมีการประกันราคาขั้นต่ำ

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเผือก

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ

เผือก
เป็นพืชเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นที่ สําคัญอีกพืชหนึ่ง
คนไทยนิยมบริโภคเผือกเพราะมีกลิ่นหอมและรสชาติดี เป็นพืชหัว
ที่เป็นพื ชอาหารที่สําคัญอีกชนิดหนึ่ง หัวเผือกจะมีส่วนประกอบ
เป็นพวกแป้งและแร่ธาตุต่าง ส่วนใบประกอบไปด้วยโปรตีนและแร่
ธาตุ ซึ่งใบเผือกสามารถนําไปใช้เป็นอาหารสัตวได้อีกด้วย และมี
เผือกบางประเภทที่ใช้ใบสําหรับบริโภคซึ่งหัวจะมีขนาดเล็กไม่
เหมาะต้อการบริโภคปัจจุบันเผือกกําลังเป็นที่ต้องการของตลาด
ต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ฮองกง ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์และ
มาเลเซีย
ประเทศไทยมีการปลูกเผือกอยู่ทั่วไปทุกภาคของประเทศ
มีพื้นที่ปลูกเผือกทั้งประเทศ ประมาณ 25,000 – 30,000
ไร่ผลผลิตประมาณ 45,000 – 65,000 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย
ประมาณ 2 –2.5 ตันต่อไร่ ส่วนจังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกที่สํ าคัญ ได้  แก่ จังหวัดเชียงใหม่นครสวรรค์ พิษณุโลก นครราชสีมา สุรินทร์ สระบุรี อยุธยา สิงห์บุรี ปราจีนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี

สภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสม
เผือกเป็นพืชหัวที่มีต้นคล้ายบอนมีความต้องการนํ้ า หรือความชื้นในการเจริญเติบโตค้อนข้างสูง เผือกจึ งชอบดินอุดมสมบูรณ์และสามารถอุ้มนํ้าไว้ได้มาก สามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยใน แหล่งที่มีระบบนํ้ าชลประทานดีจะสามารถปลูกเผือกได้ ตลอดปีส่วนในแหล่งที่มีนํ้ าจํ ากัดควรปลูกเผือก ในช่วงฤดูฝนเท่านั้น เผือกปลูกได้ ทั้งที่ลุ่มและดอน สภาพไรที่ราบสูงไหลเขาและปลูกได้ในดินหลาย ชนิด ยกเว้นดินลูกรัง ดินที่เหมาหะสมสํ าหรับการปลูกเผือกมากที่สุด คือ ดินร่วนปนทราย มีอินทรีย์
วัตถุ สูง หนาดินลึก ระบายนํ้าดี

ฤดูปลูก
ประเทศไทยสามารถปลูกเผือกได้ทั่วทุกภาคและทุกฤดูกาลตลอดทั้งปีซึ่งถ้าเป็นแหล่งที่ มีนํ้ า
ชลประทานดีอยู่แล้วเกษตรกรจะปลูกเผือกเมื่อไรก็ได้ แต่โดยทั่วไปเกษตรกรนิยมปลูกเผือกในต้นฤดู
ฝนในเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน และฤดูแล้งช่วงหลังการทํ านาเดือนมกราคม – กุมภาพันธุ์
ฤดูฝน ปลูกมากในสภาพพื้นที่ดอน อาศัยนํ้ าฝน มีบางท้องที่ปลูกในสภาพพื้นที่ลุ่ม หรือที่นา
ฤดูแล้ง ปลูกหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว หากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วภายในเดือนธันวาคม
จะปลูกผักก่อนการปลูกเผือกในเขตชลประทานจะสามารถปลูกเผือกได้ตลอดทั้งปี

การเก็บเกี่ยว
เมื่อเผือกมีอายุได้ 5-6 เดือน สังเกตเห็นใบเผือกจะเล็กลง ใบเผือก
ใบล่าง ๆ จะมีสีเหลือง เหลือใบยอด 2-3 ใบ จึงสามารถขุดเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

 

 

 10943782_916800561684339_1673427664161055648_n - Copy   10417706_916790511685344_3498409635552003851_n 11221471_720182758087063_7806791585288417123_n 

——————————————————————————————————

10926401_646642405441099_7894322446958012161_n  11039206_1007418822622512_4809483153546987016_n  

การลงทุนปลูกเผือกหอม

มีด้วยกัน 2 แบบ

แบบที่ 1 ลงทุนไร่ละ 7,500 บาท

ประกอบไปด้วย
– ชุดลูกพันธุ์เผือกหอมจำนวน 120 กก. ประมาณ 4,000+++ กว่าหัวพันธุ์
– ชุดบำรุงทางใบ เร่งราก ลำต้น ใบ ในการสร้างอาหาร
– ชุดป้องกันโรคของเผือกหอม
– ชุดเร่งการเจริญเติบโตของหัวเผือกหรือตัว สร้างอาหารช่วยหัวเผือก
– คู่มือการปลูกเผือกหอม
พร้อมทำสัญญารับซื้อผลผลิตคืน มีราคาประกันให้พร้อม สัญญาจะทำเป็นรอบการผลิตต่อจำนวนไร่ที่ปลูกจริง

สั่งลูกพันธุ์พร้อมชุดบำรุงครบ 5 ไร่ ลดเหลือไร่ล่ะ 7,000 บาท ทันที ฟรีค่าจัดส่ง

แบบที่สอง ลงทุนไร่ละ 6,000 บาท

ประกอบไปด้วย
– ชุดลูกพันธุ์เผือกหอม ประมาณ 120 กก หรือ ประมาณ 4,000+++ กว่าหัวพันธุ์
– คู่มือการปลูกเผือกหอม
พร้อมทำสัญญารับซื้อผลผลิตคืน มีราคาประกันให้พร้อม สัญญาจะทำเป็นรอบการผลิตต่อจำนวนไร่ที่ปลูกจริง

 ฟรีค่าจัดส่ง

การคำนวณกำไรจากการปลูกเผือกหอม

กำไรในการลงทุนจะอยู่ประมาณ 30,000 – 100,000 บาทต่อไร่โดยเผือกที่ส่งเสริมจะปลูก
ได้ประมาณ 3,000++ กว่าต้นต่อไร่
ในการคำนวณจำนำราคาประกันขั้นต่ำมาคำนวณ
ซึ่งหากหัวเผือกหอมขนาด 1 กิโลกรัม จะได้ว่า 3,500 x 10 = 35,000 บาทต่อไร่ นำมาลบการลงทุนไปที่
ไร่ละ 7,000 บาท บวกค่าจัดการเพิ่มเติมต่างๆ อาทิเช่นค่า ไถ่ ค่าวางระบบน้ำ ประมาณ 5,000 บาท
รวมเป็น การลงทุน 12,000 บาท กำไรที่ได้ คือ 35,000 -17,000 = 23,000 บาท

ซึ่งหากหัวเผือกหอมหนักเป็น 2 กิโลกรัม จะได้ว่า 3,500 ต้น x 20 บาท ก็ เท่ากับ 70,000 บาท
ต่อไร่และราคาในการรับซื้อประกันขั้นต่ำถ้าเกิดกรณี เผือกหอมขึ้นราคา ทาง ส.การเกษตรไทย
ก็ปรับเพิ่มให้ขึ้นท่าน อีกด้วย

หมายเหตุ
กรณีจะได้กำไรมากหรือน้อยนั้นต้องเรียนให้ทราบว่าทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของเกษตรกรด้วย
ทั้งในเรื่องการรดน้ำ พรวนดิน และกำจัดวัชพืช ต่างๆ

——————————————————————————————————

ราคาประกันขั้นต่ำในการรับซื้อเผือกหอม

ราคาขั้นต่ำในการรับซื้อผลผลิต

ปริมาณน้ำหนักของเผือกหอม

ประกันราคา

–  น้ำหนัก 1 กิโลกรัมขึ้นไป

ขั้นต่ำ กก. 13 บาท

–  น้ำหนัก8-9 ขีด

ขั้นต่ำ กก.  10 บาท

–  น้ำหนัก  5-7ขีด

ขั้นต่ำ กก.  6 บาท

 

10922621_916790348352027_6859662805829184153_n    10350425_646642345441105_2271210364793274643_n

 

(โดยราคาจะขึ้นลงตามการแปรผันของตลาดแต่จะไม่ต่ำกว่าราคาที่ประกันไว้นะครับ)

——————————————————————————————————

 การรับซื้อเผือกหอม

    จะใช้ระยะเวลาในการ ปลูก อยู่ประมาณ 6 เดือน ซึ่งเมื่อระยะเวลาครบกำหนด หรือ ก่อน ท่านจะทำการขุดเพื่อ จำหน่ายคือ ประมาณก่อน 1-2  สัปดาห์ ให้ท่านโทรแจ้ง ส.การเกษตรไทย  จากนั้น ทางเราจะจัดตารางวันที่ เพื่อจะมีรถเข้าไปรับซื้อ ให้ถึงไร่ ถึงสวนให้ท่าน

10931224_916789921685403_347230377552693839_n     602273_441752439263431_1938157604_n

——————————————————————————————————

 

การสั่งจอง

         สามารถโทรสั่งจอง แจ้งชื่อ ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ง่าย ในการจัดส่งไปที่

Email: sorkasetthai@gmail.com

หรือแจ้งมา ได้ตามเบอร์โทรศัพท์ ที่ปรากฎ

         Tel: Dtac :098-6439947  12call: 093-4841109     downloadไลน์ ID: sks_thai

ที่ปรากฎอยู่
โดยการสั่งจอง ท่านต้อง โอนค่ามัดจำในการสั่งจองจำนวน 50% ของการสั่งจอง มาที่เลขบัญชี

        –     ธนาคาร   362-424277-6   ธ.กรุงไทย ดนัย  ทิพย์อุตร์ สาขา    อำนาจเจริญ
–      ธนาคาร  download      138-264-201-1       ธ.กสิกรไทย  ดนัย  ทิพย์อุตร์ สาขาอำนาจเจริญ

 – ธนาคาร     478-2-21250-2   ธ.ทหารไทย ดนัย ทิพย์อุตร์  สาขาอำนาจเจริญ


และเก็บสลิปการโอนมัดจำไว้ เพื่อ ยืนยันการจอง แล้ว โทรแจ้งการโอนมาที่

Tel: Dtac :098-6439947 12call: 093-4841109

downloadline ID: sks_thai

หลังจากนั้นท่านจะได้รับชุดพันธุ์เผือกหอม ไม่เกิน 3-7  วัน หลังจาก วันสั่งจองและมัดจำเรียบร้อย

 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

Tel. 093-4841109  098-6439947

สมัครสั่งจองคลิกได้ที่นี้เลยครับ  คลิกเลย

 

1901293_916790078352054_17686792154289391_n    10885270_646642372107769_2689245039115016198_n 11240484_1007418112622583_2796825667475471676_n

 เรื่องน่าสนใจอื่น ๆ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ